03:16 PM 08/12/2020  Lượt xem: 10522
Trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, 54 dân tộc anh em như “cây một cội, như con một nhà”, luôn tương thân, tương ái giúp nhau cùng phát triển, xây dựng một quốc gia vững mạnh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ II đã ví rằng, 54 đân tộc Việt Nam như “54 cánh sen tạo nên một Bông Sen Việt Nam” rực rỡ, ngát hương.

 08:57 PM 01/12/2020  Lượt xem: 4115
Cách đây 74 năm, ngày 19/4/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh có thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số (DTTS) miền Nam tại Pleiku. Bức thư ngắn 280 chữ đã kết tinh bao điều đặc sắc trong Tư tưởng - Đạo đức - Phong cách Hồ Chí Minh về đường lối, chủ trương, chính sách dân tộc mà Người đã nêu ra, đã ra sức thực hiện.

 08:35 PM 01/12/2020  Lượt xem: 3830
Sau 10 năm, Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020, là dịp nhìn lại quá trình phát triển, những thành tựu nổi bật của công tác dân tộc, chính sách dân tộc; đặc biệt là giai đoạn 2010-2020.

 12:00 AM 06/11/2015  Lượt xem: 3639
Thực hiện văn bản số 25/HD-BCĐ ngày 15/12/2009 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS về việc hướng dẫn báo cáo kết quả Đại hội và đề cử đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ nhất, tính đến ngày 26/2/2010, Tiểu ban Tổ chức và Nhân sự đã nhận được báo cáo và danh sách đề cử đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ nhất của 32 Bộ, ngành Trung ương và 42/51 tỉnh, thành trong cả nước